R&R NDT

Firmu R&R NDT jsme založili s panem Ing. Richardem Regazzem, CSc. dne 1.5.1991 a společně jsme tak navázali na více než dvacetiletý výzkum v oblasti ultrazvukové nedestruktivní defektoskopie ve Státním výzkumném ústavu materiálu v Praze. Předmětem naší činnosti je nedestruktivní kontrola materiálů a výrobků ultrazvukem, dále pak školení na ultrazvukových kurzech UT1, UT2, UT3 pro obor ultrazvuk podle ČSN EN ISO 9712.

Nabízené služby

Rozsah činnosti

Zjišťování vad ve svarech, výkovcích, vývalcích, odlitcích, zdvojenin v plechách, pórovitosti v odlitcích, vad v pájených spojích, elektrických kontaktech, izolátorech, ventilech, pístech, měření tloušťky materiálů, korozního úbytku, elastických konstant materiálu, hloubky povrchových trhlin, aj.

Metodiky

Naše firma se zabývá vypracováním metodik ultrazvukového zkoušení různých výrobků i návrhu vybavení pracoviště pro její realizaci.

Školení a zkoušky

Školení na ultrazvukových kurzech UT1, UT2, UT3 pro obor ultrazvuk podle ČSN EN ISO 9712 ve školícím středisku Testima Praha, na toto školení navazují zkoušky pro získání 1., 2. nebo 3. kvalifikačního stupně pro obor ultrazvuk podle ČSN EN ISO 9712 ve zkušebním středisku Testima Praha pro získání certifikátu od COP TÜV NORD Praha.

Oblast působení

Automobilový průmysl
ventily, písty, svary, hřídele, ojnice, ložiskové výstelky, spojovací hřídele, svislé čepy aj.

Letecký průmysl
polotovary a výrobky z hliníkových slitin, kompozity, voštinové konstrukce, písty, ojnice aj.

Elektrotechnický průmysl
elektrické kontakty, diody Al-Si, izolátory aj.

Lehký a těžký průmysl
kotle, nádrže, reaktory, výměníky, potrubní řady, výkovky, odlitky, plechy, tyčovina, trubky, lokomotivní kola a nápravy, svary plynovodů, ropovodů, pájené spoje, turbínové lopatky, šrouby, nýty aj.

Dokumenty

Ultrazvuk v kostce

Od roku 2000 shromažďujeme různé články a informace o ultrazvukovém zkoušení materiálu a tento komplex informací jsme nazvali „Ultrazvuk v kostce“. Ke dni 20.11.2015 obsahuje 1409 souborů v 136 složkách. Ultrazvukářům ho předáváme na kurzech UT1, UT2 a UT3, lze také poslat poštou na DVD.
Je to dobrý pomocník pro ultrazvukáře. Stále ho doplňujeme novými informacemi, protože je stále méně literárních pramenů, které lze použít jako návod pro řešení konkrétního problému praxe.

Skripta Základy ultrazvuku

Pro školení na ultrazvukových kurzech UT1, UT2, UT3 pro získání 1., 2. nebo 3. kvalifikačního stupně pro obor ultrazvuk podle ČSN EN ISO 9712 ve školícím středisku Testima Praha, jsme napsali skripta a nazvali je „Základy ultrazvuku“, 335 stran, 49 MB k 20.11.2015.

Obsah strana
A. ZÁKLADY ULTRAZVUKU 8
A.1. Kmitání a vlnění 8
A.1.1. Základní pojmy 8
A.1.2. Vlnoplocha a směr kmitání 10
A.1.3. Akustické rozhraní a vazba 12
A.2. Odraz, lom a akustické rozhraní 13
A.2.1. Kolmý dopad 13
A.2.2. Šikmý dopad 16
A.2.3. Závislost mezi úhly lomu a akustickým tlakem při šikmém dopadu na rozhraní 18
A.3. Útlum zvuku 20
A.3.1. Útlum absorpcí 20
A.3.2. Útlum rozptylem 21
A.4. Ultrazvukové sondy 22
A.4.1. Kontaktní a imerzní sondy 23
A.4.2. Sondy podélných, příčných a povrchových vln 25
A.4.3. Sondy jednoměničové, dvouměničové a víceměničové 26
A.4.4. Sondy Alpha, Delta, Gamma 26
A.4.5. Přímé sondy 28
A.4.6. Úhlové sondy 29
A.4.7. Dvojité sondy 32
A.4.8. Stanovení koeficientu k při výpočtu polovičního úhlu rozevření hlavního svazku 35
A.4.9. Vztahy pro průměr svazku 37
A.5. Ultrazvukové přístroje 38
     
B. ZÁKLADY ZKOUŠENÍ ULTRAZVUKEM/td> 40
B.1. Akustická vazba 40
B.2. Nastavení rozsahu časové základny 41
B.2.1. Přímé sondy 42
B.2.2. Úhlové sondy 45
B.2.3. Dvojité sondy 49
B.3. Měření útlumu 53
B.3.1. Měření útlumu podélných vln 53
B.3.2. Měření útlumu příčných vln 55
B.4. Měření rychlosti 56
B.4.1. Měření rychlosti podélných vln 57
B.4.2. Měření rychlosti příčných vln 58
B.4.3. Měření rychlosti digitálními defektoskopy 58
B.5. Měření tloušťky 58
B.5.1. Měření tloušťky podle 1. KE - 1. metoda 59
B.5.2. Měření tloušťky podle dvou KE - 2. metoda 60
B.5.3. Vliv frekvence a tlumení sondy 61
B.5.4. Vliv tloušťky vazebního prostředku 63
B.5.5. Vliv nerovinnosti zkušebního povrchu při měření tloušťky podle 1. KE 63
B.5.6. Vliv barvy na zkušebním povrchu 64
B.6. Stanovení náhradní velikosti vady – princip 65
B.6.1. Srovnávací měrky 65
B.6.2. AVG diagramy k sondám 67
B.6.3. Obecný AVG diagram 69
B.7. Stanovení náhradní velikosti vady - přímé sondy 70
B.7.1. Určení náhradní velikosti vady z předsádky 70
B.7.2. Určení náhradní velikosti vady z AVG diagramu 71
B.7.3. Určení náhradní velikosti vady z obecného AVG diagramu 73
B.7.4. Metoda referenční přímky 75
B.7.5. Stanovení náhradní velikosti vady - dvojité sondy 76
B.8. Stanovení náhradní velikosti vady - úhlové sondy 77
B.8.1. Určení náhradní velikosti vady z předsádky 77
B.8.2. Určení náhradní velikosti vady z AVG diagramu 79
B.8.3. Určení náhradní velikosti vady z obecného AVG diagramu 79
B.8.4. Metoda referenční přímky 81
B.9. Korekce při stanovení náhradní velikosti vady 83
B.9.1. Korekce na vazbu ΔVA 83
B.9.2. Korekce ΔVK na fokusační účinek radiusů kontrolních měrek K1 a K2 84
B.9.3. Korekce ΔVK na útlum 86
B.9.4. Příklady práce s korekcemi 90
B.10. Rozbor stanovení korekce na vazbu ΔVA 102
B.10.1. Příklady správného a špatného měření korekce na vazbu ΔVA 103
B.11. Nekonečná odrazová plocha (∞), náhradní vada, boční (příčný) vývrt - výpočtem 105
B.11.1. Nekonečná odrazová plocha 107
B.11.2. Náhradní vada 107
B.11.3. Příčný (boční) vývrt 109
B.11.4. Boční vývrt – náhradní vada 111
B.11.5. Koule 112
B.12. Nekonečná odrazová plocha (∞), náhradní vada, boční (příčný) vývrt - úvahou 113
B.12.1. Tabulka a grafy 113
B.12.2. Příklady 116
B.12.3. Vztahy mezi různými odražeči 117
     
C. ZKOUŠENÍ ULTRAZVUKEM 120
C.1. Zjistitelnost vad 120
C.2. Zjistitelnost plošných vad v závislosti na šířce vady a médiu ve vadě 121
C.3. Zjistitelnost vad v závislosti na odstupu vadového echa od šumu 123
C.3.1. Odstup vadového echa od úrovně šumu 6 dB 123
C.3.2. Odstup vadového echa od úrovně šumu 12dB = doporučený minimální odstup 124
C.4. Zjistitelnost vad v závislosti na orientaci a typu vady 124
C.5. Poloha vady 127
C.5.1. Volba souřadnicového systému a grafická dokumentace vad 127
C.5.2. Poloha vady podle maxima vadového echa 130
C.5.2.1. Přímé a dvojité sondy 130
C.5.2.2. Úhlové sondy 130
C.6. Poloha a výška vad 133
C.6.1. Měření přímou nebo dvojitou sondou z protilehlých povrchů podle max. VE 133
C.6.2. Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu pro pokles VE o 6 dB 133
C.6.3. Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu a obou stran podle max. VE od špičky trhliny, metoda průniku kružnic 135
C.6.4. Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu a obou stran podle max. VE na špičce trhliny pro jmenovitý úhel lomu 136
C.6.5. Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu a jedné strany podle max. VE na špičce trhliny pro jmenovitý úhel lomu 136
C.6.6. Měření úhlovými sondami z jednoho povrchu a z obou stran podle VE na špičce trhliny metodou TOFD 138
C.6.7. Měření úhlovou a přímou sondou z jednoho povrchu a z jedné strany podle VE od špičky trhliny metodou Delta 142
C.6.8. Měření dvojicí úhlových sond z jednoho povrchu podle VE metodou Pitch - Catch, tandemová metoda 142
C.6.9. Měření dvojicí úhlových sond z protilehlých povrchů metodou Pitch – Catch 144
C.6.10. Měření dvojicí úhlových sond z protilehlých povrchů metodou Pitch - Catch 144
C.6.11. Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu a jedné strany metodou Phassed Array 145
C.7. Poloha a výška vad souvisejících s povrchem 153
C.7.1. Měření Rayleigho povrchovými vlnami 153
C.7.2. Měření podélnými a příčnými povrchovými (creepovými) vlnami 161
C.7.3. Difrakční metoda - odraz od čela trhliny 161
C.7.4. Průchodová metoda 161
C.7.5. Metoda poloviční výšky 162
C.8. Měření plochy vady 164
C.8.1. Vady do velikosti rovné šířce svazku v hloubce vady 164
C.8.2. Vady větší než šířka svazku v hloubce vady 166
C.9. A,B,C – zobrazení 168
C.9.1. Vnitřní povrch ohybu po broušení zobrazením B 172
C.9.2. Profil povrchových trhlin zobrazením B 176
C.9.3. Současnost 181
C.10. Echa 181
C.10.1. Vadová a koncová ech 181
C.10.2. Tvarová echa při zkoušení svarů 181
C.10.3. Tvarová echa při zkoušení kulatiny 185
C.10.4. Tvarová echa při zkoušení různých výrobků 187
C.10.5. Bludná echa 192
     
Literatura   198
     
D. Testy 199
D.1. UT1 199
D.2. UT2 219
D.3. UT3 244
     
E. Seznam vzorců 315

Tato skripta jsou určena pro ultrazvukové kurzy k získání 1., 2. a 3. kvalifikačního stupně pro ultrazvukovou metodu (UT) podle ČSN EN ISO 9712 a s nimi souvisejícími dokumenty a normami. Skripta lze použít i mimo ultrazvukové kurzy jako zdroj základních informací o ultrazvukové metodě nedestruktivního zkoušení materiálu nebo jako pomůcku při řešení praktických úkolů. Obsahují informace a příklady pro jejich využití v praxi.
Skripta jsou napsána pro ultrazvukové kurzy i pro praxi. Teorie je omezena a teorie, kterou jsme za 40 let práce v oboru UT nevyužili, je vypuštěna. Každé téma je stručně vysvětleno a doplněno praktickými příklady. Tento způsob zpracování považujeme za dobrý, protože mezi teorií a praxí je velký rozdíl a od teorie k praktickému použití je často dost dlouhá cesta. Jako dlouholetí zaměstnanci SVÚM Praha v aplikovaném výzkumu se specializací na ultrazvukovou defektoskopii to můžeme potvrdit.
Skripta neobsahují oblast norem, předpisů a doporučení pro ultrazvukové zkoušení materiálu, protože v současné době se ultrazvukové defektoskopie týká více než 60 norem ČSN EN a ČSN EN ISO a mnoho dalších předpisů a doporučení ASME CODE, API, SEL, SEP, AD-2000 Merkblatt HP 5/3, BSI, DIN, AWS, BAC, BSS, MIL, NAS a další. Tento rozsáhlý soubor dokumentů vyžaduje samostatné studium. Skripta neobsahují žádné citace a výtahy z těchto dokumentů.

Kontakt

 • PROS NDT s.r.o.
  Pavel Pros

  V Zákopech 534/3
  142 00 Praha 4
 • Mobilní telefon

  +420 777 261 487
 • Email

  pavelpros@tiscali.cz
 • IČO: 17052513
  DIČ: CZ17052513